antelegem

Wikipedia o prawie rzeczowym

Prawo rzeczowe ? dział prawa cywilnego regulujący powstanie, treść, zmianę i ustanie prawa własności i innych praw do rzeczy (w wyjątkowych sytuacjach także nie do rzeczy ? np.
użytkowanie prawa).
Prawo rzeczowe jest prawem bezwzględnym, czyli skutecznym erga omnes ? wobec wszystkich. W Polsce kwestie związane z prawem rzeczowym reguluje księga druga kodeksu cywilnego ? Własność i inne prawa rzeczowe ? a także wiele ustaw szczególnych, np. ustawa o księgach wieczystych i hipotece, ustawa o własności lokali, ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów i inne. Dla polskiego prawa rzeczowego charakterystyczne jest zamknięcie przez ustawodawcę katalogu praw rzeczowych ? tzw.
zasada numerus clausus praw rzeczowych: własność, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, służebność, zastaw, hipoteka, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_rzeczowe

pracownik, pracodawca...

co to wszystko znaczy? Wikipedia z pomocą.antelegem

Podstawowe pojęcia prawa pracy Pracownik ? osoba fizyczna zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, zobowiązana do wykonywania określonej pracy Pracodawca ? osoba fizyczna lub osoba prawna, a także inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która spełniając pewne wymogi prawne i społeczne, zatrudnia pracowników Stosunek pracy ? więź prawna łączącą pracownika i pracodawcę. Wynagrodzenie (płaca) ? wypłaty pieniężne oraz wartość tzw.
świadczeń w naturze (towary, materiały, usługi itp.) lub ekwiwalenty wypłacone pracownikom lub innym osobom fizycznym przez jednostkę za wykonaną na jej rzecz pracę Zatrudnienie ? ogólna nazwa faktu zawarcia dowolnej formy umowy o świadczeniu pracy przez pracownika. Zwolnienie ? wygaśnięcie stosunku pracy na skutek porozumienia lub zerwania umowy o pracę przez pracownika lub pracodawcę, przed uzgodnionym czasem jej wygaśnięcia. Umowa o pracę ? dwustronne porozumienie pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, na podstawie którego pracownik zobowiązuje się do świadczenia pracy na rzecz pracodawcy, a pracodawca zobowiązuje się do wypłacenia pracownikowi wynagrodzenia. Rokowania pracownicze ? czynności przygotowawcze, w ramach których strony powinny wzajemnie poinformować się o okolicznościach mających znaczenie dla zawarcia i treści umowy o pracę, takich jak zakres obowiązków i płaca. Spór zbiorowy ? spór między wszystkimi lub określoną grupą pracowników z jednym pracodawcą, dotyczący np.
zmiany zakresu obowiązków lub płacy. Strajk ? najostrzejsza forma sporu zbiorowego ? najczęściej polega na dobrowolnym powstrzymaniu się od pracy przez protestujących. Mobbing ? działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Świadectwo pracy ? świadectwo pracy jest dokumentem, który otrzymuje pracownik w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. Państwowa Inspekcja Pracy ? organ nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy, a w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. W Polsce spory między pracodawcami i pracownikami rozstrzygają przeważnie, w pierwszej instancji sądy rejonowe mieszczące się w miastach będących siedzibami sądów okręgowych, w których utworzono wydziały ubezpieczeń społecznych.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_pracy

Najlepszy adwokat na rozprawę

Czasem każdemu przydarza się sytuacja, w której konieczna będzie pomoc prawnika.

Samodzielnie niewiele moglibyśmy zdziałać w sądzie, a wynika to przede wszystkim z konieczności posiadania odpowiedniej wiedzy i umiejętności.

Jedynie odpowiednio wyszkolona osoba, posiadająca doświadczenie może swobodnie poruszać się w dziedzinach prawa, dlatego czasem warto skorzystać z jej pomocy.
Dobry adwokat pomoże nam na każdym etapie postępowania sądowego, a także przygotuje nas na wszystkie okoliczności.
Stojąc w obliczu takiej potrzeby, warto znaleźć sprawdzonego adwokata, który zapewni nam najwyższą jakość usług i nie spowoduje dodatkowych problemów lub niejasności.
Obecnie znajdziemy go bez problemu..

Widok do druku:

antelegem